Deltagare i studien

Hur går studien till?

De som deltar i studien har alla först deltagit i Västerbottens Hälsoundersökningar då riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom mättes och enkäter besvarades om bland annat levnadsvanor, hälsa, livskvalitet, mediciner, ärftlighet för hjärtkärlsjukdom och diabetes, stress i arbetet och socialt nätverk.
Därefter gjordes inom VIPVIZA ett ultraljud av halspulsådrorna vid ett särskilt besök. Ultraljudsundersökningen tar ca 10 minuter och utförs av särskilt utbildad biomedicinsk analytiker från Hjärtcentrum. Man besvarade även ytterligare enkäter, bland annat om hur man ser på möjligheten att påverka sin risk för hjärt-kärlsjukdom och om hur man hanterar risker och svårigheter i livet.
Ultraljudsundersökningarna görs på närmaste sjukhus eller vårdcentral. Ultraljudsundersökningen är helt ofarlig och ger inga besvär.

Efter 1 år upprepades provtagningar och enkäter.

Efter 3 och 6.5 år görs en ny ultraljudsundersökning på samma sätt som den första, och även provtagning och enkäter upprepas. Vid dessa tillfällen ges ultraljudsresultatet till alla deltagare i VIPVIZA och hens läkare på hälsocentral på precis samma sätt som deltagarna i interventionsgruppen fick efter första ultraljudet. Vid uppföljningen efter 6.5 år görs även mätning av handstyrka och objektiv mätning av fysisk aktivitet med en så kallad accelerometer, en liten dosa som sitter på benet under en vecka.

Vid uppföljningarna efter 3 och 6.5 år ingår även blodprov som fryses och förvaras vid Medicinska Biobanken, Norrlands Universitetssjukhus. Det gäller dock inte alla deltagare utan huvudsakligen personer som bor inom Umeå-området. Dessa blodprover kommer att användas för analyser av så kallade biomarkörer, små molekyler vars sammansättning kan vara ändrade i samband med utveckling av åderförkalkning.

Dessutom kommer registerdata från olika källor att ingå i VIPVIZAs data och det rör förskrivning av förebyggande läkemedel och besök inom sjukvården, uttag av läkemedel, vårdtillfällen på sjukhus och dödsorsaker från Socialstyrelsen, utbildning och inkomst från Statistiska Centralbyrån, testresultat i samband med mönstringen vid 18 års ålder (endast männen) och om luftföroreningar.

Alla data samlas i en särskild krypterad lösenords-skyddad databas som endast VIPVIZAs erfarne databas manager har tillgång till. VIPVIZAS forskare får skriva ansökningar som bedöms av styrgruppen innan forskaren får en specifik datafil utan personnummer och med endast de variabler som behövs för att

besvara forskarens frågeställningar. Resultaten av olika analyser redovisas enbart på gruppnivå och därför kan aldrig ett resultat kopplas till en enskild deltagare.

Vad hände om en person hade mer allvarliga tecken på åderförkalkning vid första ultraljudet?

Ultraljudsundersökningen bedöms av läkare på Klinisk fysiologi, Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus. I de fall där den första undersökningen inte gav säkra besked, utfördes en utvidgad ultraljudsundersökning vid Klinisk Fysiologi.

Om första ultraljudet visade tecken allvarlig förträngning av halspulsådrorna informerades personen och fick remiss för vidare utredning och behandling vid Strokecenter, Norrlands Universitetssjukhus. Efter handläggningen där kan personerna mestadels övergå till fortsatt behandling i primärvården. Dessa personer ingår efter detta inte i VIPVIZA i fortsättningen.

Vad händer om en person senare har mer allvarliga tecken på åderförkalkning?

Vid uppföljningarna efter 3 och 6.5 år får alla deltagare information om vad ultraljudsundersökningen visade och även deras läkare i primärvården, se ovan. Vid behov utvidgas ultraljudsundersökningen på samma sätt som efter första ultraljudet och om allvarlig åderförkalkning påvisas erbjuds remiss till Strokecenter. Personerna är kvar i VIPVIZA eftersom alla deltagare fått samma information och de båda grupperna samma handläggning från och med andra ultraljudet. Kontakt via uppföljande telefonsamtal tas med personer som för första gången får ”röda besked” i ultraljudsinformationen. Övriga, med mindre uttalade förändringar, eller som får ungefär samma besked som tidigare får höra av sig själva till VIPVIZA.

Hur sker den förebyggande behandlingen mot hjärtkärlsjukdom?

Båda grupperna får förebyggande behandling inom primärvården. Individen har ansvaret för förebyggande åtgärder, och om det behövs tillsammans med sin läkare. I första skedet sker detta inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, därefter utifrån de resultat som provtagning avseende riskfaktorer och ultraljudsundersökningar visat också inom den ordinarie primärvården. Ytterligare provtagning kan ske i samråd med deltagarens läkare på hälsocentral. Personer som är deltagare i VIPVIZA ska erbjudas behandling för rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes på vanligt sätt enligt de rutiner och riktlinjer som gäller inom sjukvården. VIPVIZAs forskargrupp deltar inte i behandlingen.