Om Vipviza

Prevention av hjärtkärlsjukdom har över lag stora brister främst på grund av låg följsamhet hos både läkare och patienter till riktlinjer om förebyggande åtgärder, trots att läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring har visad effekt och är kostnadseffektiva. Därför behövs nya alternativa grepp för att hjärtkärlprevention. VIPVIZA undersöker om information genom bilder och grafik om tyst åderförkalkning innan personen fått symptom gör att man bättre förstår sin risk och blir motiverad att genomföra förebyggande åtgärder.

Mer information om VIPVIZA

umu.se/vipviza hittar du mer information om forskningsprojektet.

Projektet VIPVIZA följer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” och vänder därmed upp och ner på nuvarande strategi för att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Dessa hjärtkärlsjukdomar är vanligaste orsakerna till förtida död och är betydligt vanligare i den del av befolkningen som har sämre social situation. De orsakas i de allra flesta fallen av åderförkalkning som fram för allt beror på ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga rökning, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor, för mycket alkohol och stress.  Åderförkalkningen utvecklas långsamt redan från unga år, men ger inte ger några symptom förrän senare i livet. Och denna utveckling är en process som kan bromsas och ibland till och med gå tillbaka genom att man ändrar sina levnadsvanor så de blir mer hälsofrämjande. För en del behövs även läkemedelsbehandling, mot höga blodfetter, blodtryck eller diabetes.

Genom sitt deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar fick alla deltagare i VIPVIZA prevention av hjärtkärlsjukdom på det idag rekommenderade sättet, det vill säga de fick information om sina riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, till exempel högt blodtryck och höga blodfetter, för lite fysisk aktivitet och rökning. Alla provsvar levnadsvanor, motivation, erfarenheter och förutsättningar för förebyggande åtgärder diskuterades sedan i ett samtal med en särskilt utbildad distriktssköterska. Syftet är att stödja individerna att genomföra hälsofrämjande levnadsvanor, ibland och beroende på provsvaren, även att ta rekommenderad läkemedelsbehandling.

Utöver detta informerades inom VIPVIZA hälften av de 3532 deltagarna och deras läkare om resultatet av ultraljudsundersökningen av halskärlen, det vill säga om personen hade åderförkalkning innan det gett symtom. Denna grupp kallas interventionsgruppen. Grafik och bild i färg visade kärlålder, eller biologisk ålder, i förhållande till kronologisk ålder med en visare, från grönt, gult och orange till rött, där grönt talar för minst 10 år lägre kärlålder än kronologisk ålder och rött minst 10 år högre kärlålder. Ett ”trafikljus” visade rött om plack påvisats och grönt om plack inte påvisats. På första sidan gavs skriftlig information om att åderförkalkning utvecklas långsamt och är en dynamisk process, som kan påverkas så att den bromsas eller till och med går tillbaka genom mer hälsosamma levnadsvanor, och för en del personer och beroende på riskfaktorerna även läkemedelsbehandling. Alla personer i interventionsgruppen kontaktades även efter 2-4 veckor per telefon av en sjuksköterska som fått särskild utbildning om hjärtkärlprevention och om ultraljudsresultaten. Tanken med det samtalet var att ge mer förklaring och information om deltagaren behövde det och att fånga upp och hantera eventuell oro och ängslan orsakad av beskedet. Med varje ultraljudsrapport till primärvården följer även information till läkaren med fokus på hur förekomst av plack skall tolkas och angående behandling hänvisning till gällande terapirekommendationer. Resten av deltagarna i VIPVIZA, kontrollgruppen, och deras läkare fick ingen ultraljudsinformation, men även de ska behandlas utifrån svaren på blodtryck, blodfetter etc. enligt gällande Terapirekommendationer.

På detta sätt visar VIPVIZA på ett konkret sätt individens grad av åderförkalkning och pekar samtidigt på möjligheten att minska risken för hjärtkärlsjukdom innan några symtom inträffat.

De första viktiga resultaten publicerades december 2018 i Lancet och visade att fram till 1-årsuppföljningen hade gruppen som fått ultraljudsinformationen minskat sin risk för hjärtkärlsjukdom, medan kontrollgruppen hade ökat sin risk. De med högst risk minskade sin risk mest. Utbildningsnivå och kön hade ingen inverkan på resultatet. Detta talar för att VIPVIZAs metod att ge direkt information om individens grad av åderförkalkning i tillägg till indirekt information genom diskussion av riskfaktorer för sjukdomar som beror på åderförkalkning, både gynnsamt påverkar risken och kan bidra till minskade sociala hälsoklyftor.

Vi har även visat att låg hälsolitteracitet medför samma risk som rökning för att ha åderförkalkning utan några symptom.


VIPVIZA-studien har publicerat sin första artikel i tidskriften THE LANCET:


VIPVIZA:s artikel i Lancet kommenteras av många:

Showing people their own arteries might improve heart health

Showing people scans of silent atherosclerosis helps them to reduce their cardiovascular risk

Now you see it: Imaging helps lower CVD risk burden in Primary Prevention”

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

A channel on SiriusXM Satellite Radio in the US, hosted by Dr. Fred Feit, an interventional cardiologist at New York University Langone Health

“Bra att få se sina åderförkalkade blodkärl på bild”

“Bilder på artärplack förbättrade riskfaktorkontroll”

“Bild av halskärl minskade sjukdomsrisk”

“Därför avlider färre länsbor i hjärtinfarkt”